Ugens opdateringer - 2015 - uge 18Generel InfoI denne uge indsættes i tillægsabonnement Branddata  en opdatering af  DBI retningslinje 001, 4. udgave "Brandsikringsanlæg. Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg".
I tilknytning til Energistyrelsens vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable konstruktioner indsættes et anneks samt til brev til kommunerne. Herudover vejledning og værktøj fra SBi  udarbejdet til brug for bæredygtigt byggeri.


BygningslovgivningOversigt over lovpligtige kurser i Bygge & Anlæg
BAR Bygge- og anlægs oversigt af februar 2015

Nyt faktablad fra BAR Bygge & Anlæg indeholder en oversigt over lovpligtige kurser på bygge- og anlægsområdet med markering af, hvilke uddannelser der er omfattet af anerkendelsesdirektivet.  

Cirkulære om Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes virksomhed
Kulturministeriets cirkulære nr. 9223 af 22. april 2015

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal gennem sin virksomhed sikre, at den bygnings- og havekulturelle arv fra slotte og kulturejendomme indsamles, bevares og formidles.

Vindlast på teltkonstruktioner
Energistyrelsens Anneks

Efter udgivelsen af ”Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, august 2014” har drøftelser med de involverede parter vist, at der er behov for en præcisering af vejledningen i forhold til de omfattede konstruktioners sikkerhed. Herudover har der vist sig et behov for at kunne bestemme mere præcise vindlaster, der medtager virkningen af konstruktionernes eftergivelighed ved fastsættelsen af de karakteristiske værdier, et forhold som ikke er konsistent behandlet i de nuværende normregler i Eurocoden.

Orientering om beregningsgrundlaget i Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner
Energistyrelsens brev af 19. februar 2015

Med virkning fra d. 1. januar 2015 trådte certificeringsordning om transportable konstruktioner 1 i kraft. Energistyrelsen har på baggrund af den nye ordning udarbejdet en vejledning i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Vejledningen henvender sig både til ejerne og brugerne af transportable konstruktioner samt til bygningsmyndigheden og inspektionsorganer.

Økonomi og organisationLCA-profiler for bygninger og bygningsdele
Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen
Udarbejdet af SBi, Henning Larsen Architects og Rambøl juni 2014

Denne vejledning og værktøj er udarbejdet i InnoBYG regi. InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til kataloget kommer fra byggebranchen selv. Udover den tid og økonomi branchen har lagt i udarbejdelsen, er kataloget, som andre projekter under InnoBYG, støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.


LCA-profiler for bygningsdele
Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen
Udarbejdet af SBi, Henning Larsen Architects og Rambøl juni 2014

I kataloget præsenteres en række forenklede livscyklusvurderingsprofiler(LCA-profiler) for bygningsdele. LCA-profilerne kan bruges til, tidligt i designprocessen, at vurdere konstruktions- og materialevalg med henblik på at sikre en bæredygtig miljøprofil.
De forenklede LCA-profiler og beregningsværktøjet LCAP-værktøj.xlsm (der kan hentes på innobyg.dk) giver mulighed for tidligt at foretage en helhedsvurdering af et byggeris miljømæssige bæredygtighed. Beregningerne foregår på ni forskellige bygningsdele: ydervægge, tage, terrændæk, indervægge, etagedæk, fundamenter og kælderkonstruktioner og er baseret på en database af ca. 800 LCA-beregninger på forskellige konstruktionsløsninger. Der anvendes systemafgrænsning og database fra LCA delen af det danske certificeringssystem for bæredygtige bygninger DGNB.

ByggeforskningslitteraturBranddata og DBI tillægsabonnementet er opdateret med:

Brandsikringsanlæg. Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg
DBI Retningslinje 001 4. udgave -  August 2013, opdateret 10. marts 2015

Revisionen af DBI Retningslinje 001 ”Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg” er udarbejdet af DBI i samarbejde med en arbejdsgruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter.
 

Produktsider fra HFBProduktsider i Håndbog for Bygningsindustrien (HFB) giver en omtale af byggeproducenter og -leverandørers byggevarer og -ydelser. HFB udgives af Byggecentrum og opdateres løbende på nettet på hfb.dk

DESSO DANMARK
GULVE - Tæpper. Tæppefliser.  Lyddæmpning.  Intelligente tæpper
BÆREDYGTIGHED - Tæpper. Tæppefliser. Genanvendelse. Cradle to Cradle

Desso er en global tæppevirksomhed og en af verdens førende producenter af kvalitetstæppefliser, væg-til-væg-tæpper, vævede uldtæpper og kunstgræs til sportsanlæg.
Desso opererer i over 100 lande, og virksomhedens produkter leveres til kontorer, skoler, hospitaler, offentlige institutioner og boliger, samt hoteller, krydstogtskibe og luftfartselskaber.
Desso står for et kreativt tæppedesign udviklet i samarbejde med (indretnings-)arkitekter, bygningsejere og slutbrugerne. Funktionaliteten understreges gennem Dessos udvikling af banebrydende løsninger, der gør en forskel med hensyn til sundhed og velvære.
Endelig har Desso siden 2008 integreret Cirkulær Økonomi i virksomheden og arbejdet helhjertet med at udvikle tæpper efter Cradle to Cradle-principperne. Materialerne skal være så miljøvenlige og i så ren en form, at de kan skilles ad og genbruges igen og igen. Det giver et kemikaliefrit indeklima og reducerer affaldsmængden i byggeriet, da Desso tager brugte tæpper retur, som bliver genanvendt.
DESSO® er en global producent og leverandør af tæpper, tæppefliser og kunstgræs til sportsanlæg, og virksomheden opererer i over 100 lande. Desso’s produkter leveres til kontorer, skoler, hospitaler, myndighedsbygninger, boliger, samt hoteller, krydstogtskibe og luftfartselskaber. Firmaet program er baseret på tre hovedområder: Kreativitet, funktionalitet og Cradle to Cradle®-design.Desso er gået helhjertet ind i arbejdet med at tænke fra vugge til vugge. Virksomheden laver deres tæpper ud fra devisen om, at materialerne skal være så miljøvenlige og i så ren en form, at de kan skilles ad og genbruges igen og igen.
Derfor producerer de tæpper, som giver et godt og kemikaliefrit indeklima og tager brugte tæpper retur, som de genanvender.
I produktionen af de mange tæpper bruges energi fra vedvarende energikilder, og de arbejder kontinuerligt med at mindske forbruget af både materialer og vand.

J. M. HEDEGAARD APS
STUK, ORNAMENTER & KUNSTSTEN - Stukdekorationer. Facadeornamenter. Søjler

J.M. Hedegaard Import & Agentur ApS blev grundlagt i 1984 af Grosserer Jens Madsen Hedegaard med import af græstapeter og senere hessiantapeter.
I dag omfatter J.M. Hedegaards produktsortiment stukkatur, rosetter, profiler og paneler fremstillet af ekstruderet polystyren eller formstøbt polyurethan til både indendørs og udendørs brug. Desuden beklædningspaneler fremstillet af armeret glasfiberpolyester til både indendørs og udendørs brug.
J.M. Hedegaard er i dag også importør af Duro AB, limtrykstapeter, Murlin s.a., tekstil tapet, TotalStone stenvægge og stenplader samt agent for Zwartz s.a., Jute produkter.
Firmaet står til rådighed i konstruktions- og projekteringsfasen med råd og vejledning samt teknisk bistand.
 
Link til de nyeste og senest opdaterede produktsider i HFB

Lovforslag fra Folketinget samt bekendtgørelser mv. i høringUnder denne overskrift bringer vi omtaler af væsentlige og aktuelle byggeorienterede, bekendtgørelser, vejledninger mv., som er sendt i høring samt lovforslag, der er fremsat eller vedtaget i Folketinget:

Høring over lovforslag om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)
Høringstype  Lovforslag 
Myndighed  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Område  Ejendomme og byggeri 
Høringsfrist  29-04-2015

Lovforslaget udmønter den i Vækstpakke, juni 2014 aftalte udvidelse af den såkaldte flexboligordning. Udvidelsen giver kommunerne mulighed for at meddele flexboligtilladelser, som knytter sig selve boligen og dermed kan overdrages ved et senere salg.
Lovforslaget indeholder dog tillige en række supplerende tiltag, der alle har til formål at styrke flexboligejeres sikkerhed for boligens langsigtede anvendelsesmuligheder og senere omsættelighed:
• Flexboliger i landzone fritages generelt fra planlovens krav om landzonetilladelse i forbindelse med genoptagelse af helårsanvendelsen.
• Kommunerne får mulighed for at meddele en tilladelse, som giver mulighed for frit at veksle mellem helårs- og fritidsanvendelse.
• Kommunerne får mulighed for at meddele bindende forhåndstilsagn om flexboligtilladelse til potentielle købere.

Byggecentrum kurser og konferencerByggedata præsenterer i samarbejde med Byggecentrum Kurser og Konferencer følgende kurser og uddannelsesforløb af relevans for vore abonnenter:

Integreret Energi Design
Kursets mål er at give dig en brugbar viden om, samt anvendelse af IED i forbindelse med projektering af nye bygninger og i forhold til de nye skærpede energikrav. Du vil lære en simpel trin-for-trin metode til at indarbejde de vigtigste elementer for energiforbrug i bygningen. Derudover vil du lære simple tommelfingerregler til at indarbejde dagslys, elektrisk lys, ventilation og vedvarende energi i bygningen, som kan anvendes til at sikre at bygningen overholder bygningsenergireglementets krav.

2. september 2015  fra 9:00 - 16:00 
HUSET, Hindsgavl Alle 2
Middelfart

Bøger fra Byggecentrums boghandelUnder denne overskrift bringer vi omtaler af væsentlige og aktuelle byggeorienterede bøger som kan købes i Byggecentrums Boghandel

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015
Redaktion: Kim Tang Jørgensen og Søren Holgersen
Sider: 128
Udgave: 9. udgave
Udgivelsesår: 2015
Udgiver: Danske Anlægsgartnere
Varenummer: prv15001

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde beskriver hvad faget betragter som fagmæssigt korrekt anlægsgartnerarbejde.
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde danner et udgangspunkt for anlægsgartnerens arbejde, når der ikke foreligger særlige aftaler om hvordan arbejdet skal udføres. Bogen kan også bruges som et projektværktøj og som reference for udbudsmateriale.
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde kan ses som en referenceopsamling, der giver en oversigt over relevante regler i danske standarder, anvisninger, vejregler mv.
Hvert kapitel består af en materialedel og en udførselsdel. Materialedelen er i høj grad en gengivelse af referencer.

Tidligere nyheder


Se nyheder for 2015

Se nyheder for 2014

Se nyheder for 2013